كاهش شرط سنی برای مدیران موسس آموزشگاه های فنی و حرفه ای

مدیرکل دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: شرط سنی مدیر و مؤسس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد از 28 به 25 سال کاهش یافت. 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حمید رضا ثابت نژاد در این زمینه افزود: این تصمیم به منظور افزایش ظرفیت های شغلی و رفع چالش ها در مسیر اشتغال متقاضیان تأسیس و مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، انجام شد.

وی توضیح داد: در بیست و ششمین نشست هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، کاهش شرط سنی برای مؤسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تصویب شد.