منشور حقوق شهروندی تا آخر دهه فجر نهایی می شود

 حمید رضا علومی افزود: مردم و صاحب نظران فرصت دارند تا پنجم بهمن ماه نظرات خود را نسبت به پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کنند.

وی با بیان این که تاکنون بیش از هزار پست الکترونیک درباره این منشور به معاونت حقوقی رییس جمهوری رسیده است، ادامه داد: این نظرات مردمی به همراه دیدگاه هایی که در رسانه ها منتشر شده یا دستگاه های اجرایی ارسال کرده اند، جمع بندی و بررسی می شود.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: تلفیق این نظرات برای تدوین سند نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

علومی درباره مشارکت اساتید حقوق در تدوین و نظردهی منشور حقوق شهروندی نیز اظهار داشت: اساتید حقوق مشارکت خوبی در این رابطه داشتند که می توان به نشست های خصوصی معاون حقوقی با آن ها اشاره کرد و هم 120 نظری که اساتید در رسانه ها و نشست های علمی درباره پیش نویس منشور حقوق شهروندی مطرح کرده اند.

وی با بیان این که کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است، تصریح کرد: این کارگروه وظیفه جایگزینی پیشنهادات نهایی شده را با مفاد نیازمند اصلاح پیش نویس منشور حقوق شهروندی بر عهده خواهد داشت.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: با نهایی شدن این متن، سند منشور حقوق شهروندی خدمت رییس جمهوری تقدیم خواهد شد تا درباره فرایند بعدی تصمیم گیری کنند.

علومی تاکید کرد: همان گونه که در پیش نویس منشور آمده بود، شکل نهایی منشور به محتوای آن بستگی دارد و رییس جمهوری در این باره تصمیم گیری خواهند کرد.

یش نویس منشور حقوق شهروندی با عنوان «ﮔﺎم اول: اﺻﻮل ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ» در پنجم آذرماه جاری تهیه شد که ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻋﻼن، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی دوﻟﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ مشخص کرده است.

این سند دارای سه فصل قواعد عمومی، مهم ترین حقوق شهروندی، ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی می باشد.

پنجم دیماه اولین فرصت یک ماهه برای اعلام نظر درباره پیش نویس این منشور اعلام شده بود که با درخواست های مکرر از سوی صاحبنظران و موافقت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای یک ماه دیگر یعنی تا پنجم بهمن ماه جاری تمدید شد.