آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی ابلاغ شد

 با تصویب هیئت وزیران، آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی را تصویب کرد.
وظایف و تشکیلات امور مالی
ذیحساب از بین مستخدمان رسمی صلاحیت دار با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.
نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها، نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی، نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار از جمله وظایف ذیحساب تعیین شده است.
مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه
بر این اساس، بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تهیه و تنظیم و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد و در صورت تصویب به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال می شود.
همچنین اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می شود.
حساب های بانکی
شرکت می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانکهای دولتی اقدام کند.
بر این اساس، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.
اموال
اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت است و صورت آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و نظارت و تمرکز بر آنها با ذیحساب شرکت است.
هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیر منقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان پذیر است.
مناقصه و مزایده
روش و مراحل برگزاری مناقصات بر اساس قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و آیین نامه های اجرای آن انجام می شود.
بر این اساس، مزایده به روشهای؛ در مورد معاملات کوچک به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و یا مامور فروش، در مورد معاملات متوسط با حراج، در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهی مزایده انجام می شود.
تعیین نوع مزایده در معاملات بزرگ(عمومی یا محدود)، تهیه اسناد مزایده، فراخوان مزایده، ارزیابی پیشنهادها(برای مزایده محدود) و تعیین برنده مزایده از جمله فرایند برگزاری مزایده است.
همچنین در مواردی که محدودیت برگزاری مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزایده محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره توسط مدیر عامل تایید شود، شرکت از طریق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخال صلاحیتدار برای اعلام آمادگی شرکت در مزایده دعوت می کند و توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند، توسط کمیسیون مزایده ارزیابی و فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت اشخاص یاد شده(فهرست کوتاه) برای ارسال دعوتنامه مزایده دعوت برای آنها تهیه می کند.
بر اساس این مصوبه، در شرایطی همچون موارد مندرج در این آیین نامه، افشاء شدن مدارک و پیشنهادها، پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد، پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود، مزایده تجدید می شود.
همچنین مزایده با شرایط مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد، حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها و تشخیص کمیسیون مزایده مبنی بر تبانی بین مزایده گران لغو می شود.
سایر مقررات
اشخاصی(حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل نکنند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شوند.
همچنین در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که محل تامین اعتبار آنها منابع عمومی است، شرکت باید آیین نامه معاملات دولتی و نظام فنی -اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA