حجم بارش های کشور به 197 میلیمتر رسید

 حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاکنون، به 197 میلیمتر رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، بارش 197 میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 22 درصد افزایش و در قیاس با دوره مشابه درازمدت یک درصد افزایش یافته است.
بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 161 میلیمتر و دوره درازمدت 43 ساله 196 میلیمتر ثبت شده بود.
همچنین در هفته گذشته 16 میلیمتر بارش در کشور رخ داده است.
در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه گلستان در بندر ترکمن و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه ایلام در مهران اختصاص داشته است.