تسهیل انتقال سوابق بیمه شدگان تامین‌ اجتماعی

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین اجتماعی، مهرداد محقق زاده اصلاح قانون تامین ‌اجتماعی را براساس قانون پنجم توسعه از تكالیف این سازمان برشمرد و افزود: در این رابطه از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات تمامی كارشناسان و صاحبنظران استفاده می‌شود.
معاون فنی و در آمد سازمان تامین‌اجتماعی، شمار بیمه‌شدگان اصلی تامین‌اجتماعی را بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان كرد و افزود: هم اكنون شمار بیمه‌شدگان اصلی و تبعی تامین‌ اجتماعی به ۳۲ میلیون نفر می رسد و پوشش بیمه ای گروه های جدید از برنامه‌ها و اهداف اصلی تأمین‌ اجتماعی محسوب می‌شود.