اعطای کارت سبز اقامت به اتباع خارجی

معاون وزیر امور خارجه تعامل میان مجلس هشتم و دستگاه سیاست خارجی را 'عالی' توصیف کرد و گفت: کمترین سوال و تذکر نمایندگان مجلس هشتم در طول دوران وزارت 'علی اکبر صالحی' بوده است.
به گزارش ایرنا، 'حسن قشقاوی' معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت: موضوع اعطای کارت سبز اقامت به برخی اتباع خارجی در وزارت امور خارجه و وزارت کشور در حال بررسی است که در صورت نهایی شدن به آنها 'کارت سبز اقامت در ایران' ارائه خواهد شد.

معاون کنسولی وزیر امور خارجه گفت: مصوبه ای در مجلس هشتم در زمینه تابعیت زنان ایرانی که همسران خارجی دارند و ایرانی محسوب شدن فرزندان و همسران آنها تصویب شد. در این رابطه نظر شما چیست؟

وی پاسخ داد: من که با ایرانیان خارج از کشور سر و کار داشتم و به عنوان یک کار میدانی، نه به عنوان موضع رسمی در این سِمت، این دیدگاه و نتیجه گیری شخصی را دارم که فرزندان مادران ایرانی، نسبت به فرزندانی که پدر ایرانی دارند، ایرانی تر هستند. همان گونه که در فرهنگ فارسی هم می گوییم، زبان مادری، سرزمین مادری و کمتر می گوییم سرزمین پدری یا کسی نمی گوید زبان پدری.

قشقاوی گفت: تجربه نیز نشان داده است، فرزندانی که مادر ایرانی دارند، به مراتب زبان فارسی را نسبت به کسانی که پدر ایرانی دارند، بهتر صحبت می کنند.

وی افزود: اعتقاد شخصی من این است که اگر ما این اصل و قاعده را قبول داشته باشیم، نباید با ایرانی محسوب شدن فرزندانی که مادر ایرانی دارند، مخالفتی داشته باشیم.

معاون کنسولی وزیر امور خارجه با بیان اینکه دستگاه های دیگر در این باره ملاحظاتی دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت، افزود: عمده این ملاحظات نیز به ازدواج های اتباع کشورهای خارجی با زنان ایرانی که در داخل کشور صورت گرفته است، باز می گردد؛ البته برخی از این ازدواج ها قاعده مند نبوده و اگر قاعده مند هم بوده، همه ملاحظات در آن صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت:‌ بیشتر ملاحظات، راجع افرادی است که در داخل کشور از مادران ایرانی و پدران خارجی متولد شده اند و نه عمدتا از مادر ایرانی و پدر خارجی که در خارج ازکشور زندگی می کنند.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی به همه دیدگاه ها احترام می گذارد، اظهار داشت: البته در بخش کنسولی، ما به حوزه سومی هم فکر می کنیم یعنی اعطای تابعیت، عدم اعطای تابعیت یا دادن کارت اقامت.

قشقاوی گفت‌: به طور مثال، در آمریکا عده ای تابعیت آمریکایی دارند، عده ای تابعیت ندارند و تعدادی هم کارت سبز دارند و از برخی مزایا بهره مند هستند.

وی توضیح داد: چنانچه روزی نظام به این نتیجه برسد که به برخی اتباع خارجی، تابعیت خود را اعطا نکند، حداقل می توان یک کارت اقامت ایرانی به آنها اعطا کرد تا اینکه آنها از مجموعه ای از مزایا بهره مند شوند و برای اقامت مشکلی نداشته باشند و بتوانند تحصیل کنند، گواهینامه بگیرند و مالکیت و حساب بانکی داشته باشند.

معاون امور کنسولی وزیر امور خارجه یادآور شد: این موضوع در نشست های مشترک بین وزارت کشور و وزارت امور خارجه در حال بررسی است.

وی گفت: موضوع این نشست ها نه تنها برای افرادی است که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، بلکه وضعیت افرادی که چندین سال در ایران زندگی کرده اند و حضور مفیدی داشته اند ولی وضعیت آنها با ضوابط اعطای تابعیت همخوانی ندارد، نیز در حال بررسی است.

به گفته معاون وزیر امور خارجه،‌ اعطای کارت اقامت یا کارت سبز، مرز میان اعطای تابعیت و عدم اعطای تابعیت است.